Gruppuppgift

Att arbeta i projektform/grupparbete i den vanliga undervisningen är vanligt och det fungerar även över nätet.

Tanken med att arbeta i grupp är att lära av varandra och på så sätt utvecklas i sitt sätt att tänka och lära sig mer än om man arbetar enskilt. Grupparbete kan även vara ett sätt att variera din distansundervisning på och variation i lärandet är något som eftersträvas.

Innan du sätter igång ett grupparbete kan det vara bra att fundera på hur du delar in grupperna. Ska personer som bor nära varandra vara i samma grupp? Ska man sträva efter att få en spridning i ålder och kön inom grupperna?

Hur stora ska grupperna vara för att samarbetet inom gruppen ska bli både smidigt och effektivt? Grupper på 4-5 personer kan vara lagom. Då har man chans att hålla ordning på alla i gruppen samtidigt som det kan ske ett bortfall utan att det blir allt för kännbart. Det kan vara bra att dela in grupper redan under närträffen så att medlemmarna i gruppen får en chans att lära känna varandra innan de ska samarbeta över nätet. Till ett grupparbete är det av stor vikt att utse en gruppledare, antingen av dig som lärare eller av gruppdeltagarna. Gruppledarens uppgift kan vara att driva arbetet framåt, se till att alla är delaktiga och att se till att deadlines hålls. Det kan även vara bra att utse en "rapportör" till varje grupp. Rapportörens uppgift blir att sammanställa vad gruppen tillsammans har kommit fram till så att övriga i kursen kan delges gruppens arbete.  

Ett grupparbete över nätet är ofta asynkront (inte samtidigt). Du kan som kursledare även rekommendera dina deltagare att använda synkrona (samtidiga) samtal i sitt arbete så som chat eller videokonferens.

Se på bilderna nedan hur en gruppuppgift på distans i First Class kan se ut:

 Bilden visar ett exempel på hur en gruppuppgift kan se ut i konferensen irst Class. Här uppmanas gruppen att välja två av flera frågeställningar och samtala kring dem över nätet.

Bilden visar hur mappen för grupparbetet kan se ut. Med ikoner för Grupp 1, Grupp 2 osv.