Olika samtal

I ett grupparbete på nätet kan man jobba antingen synkront (samtidigt) eller asynkront (inte samtidigt). Det vanligaste samarbetet i distansundervisning är det asynkrona som kan ske i särskilda konferenser där gruppmedlemmarna kan lägga ut inlägg och läsa och svara på vad andra har skrivit. Denna typ av samarbete har många fördelar då alla kan ta del och arbeta vid just de tidpunkter som passar bäst för deltagaren. I det asynkronta rummet blir ingen avbruten och alla får tid för tanke och reflektion. Det synkrona samarbetet kan ske via olika chatforum eller via någon videokonferens, där en av fördelarna är att samtalet går snabbt.

Synkrona delar av kursen kräver förberedelser och är mindre flexibla. För att underlätta deltagarnas planeringar är det av stor vikt att ha så många av de synkrona inslagen inplanerade redan innan kursstart då det annars finns en stor risk att inte så många kan delta.